'S WERELDS GROOTSTE INFLATABLE OBSTACLE EVENT!

Disclaimer Blow Up Extreme

De website van Blow Up Extreme geeft een overzicht van de diensten die Blow Up Extreme aanbiedt en de door Blow Up Extreme gehanteerde werkwijze.. Hieronder treft u de (juridische) informatie die aan het gebruik van de website danwel de diensten van Blow Up Extreme verbonden is.

Blow Up Extreme streeft ernaar om door middel van deze website  correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. Zodoende aanvaardt Blow Up Extreme geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

Algemene voorwaarden

Op elke vorm van onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U krijgt deze op verzoek per email toegezonden, doch deze zijn ook bij de besloten vennootschap, Blow Up Extreme en/of de Kamer van Koophandel opvraagbaar. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Breda onder nummer 82940460 en bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda onder depotnummer 25/2021

Websitereglement

Onderstaand reglement is van toepassing op het gebruik door de bezoeker van de website www.blowupExtreme.com. Het doel van deze website is om de gebruiker kennis te laten maken met Blow Up Extreme. Deze website stelt de bezoeker in staat om kennis te nemen van de activiteiten van Blow Up Extreme en van de organisatie zelf. De rechten met betrekking tot deze website, waaronder in ieder geval begrepen: beeldmateriaal, foto’s, plaatjes, broncode e.d., berusten uitsluitend bij Blow Up Extreme, voor zover die rechten niet aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website verboden, op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook, enig deel van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken. Het gebruik van de naam van Blow Up Extreme, het vermelden van Blow Up Extreme op enige site of het doorverwijzen (linken) van en naar www.blowupExtreme.com is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Blow Up Extreme, niet toegestaan.

Blow Up Extreme streeft ernaar deze website volcontinu toegankelijk te houden voor iedereen. Blow Up Extreme kan niet instaan voor een volledige en correcte werking op alle tijdstippen en in alle omstandigheden. Blow Up Extreme heeft geen invloed op de computersystemen en telecomverbindingen waarmee de website wordt bezocht, zodat Blow Up Extreme geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen in welke vorm of op welke wijze dan ook, van eventuele storingen. Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker of gebruiker.

De informatie op deze website heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van de website, zodat Blow Up Extreme geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook de aanbeveling om, in geval dat informatie op deze website aanleiding daartoe geeft, contact op te nemen met Blow Up Extreme.

Blow Up Extreme beschermt de privacy van haar gebruikers. De website van Blow Up Extreme kunt u volledig anoniem bezoeken. Er worden geen data bewust geregistreerd. Alleen als u via deze website contact zoekt met Blow Up Extreme zullen de door u vrijgegeven gegevens bekend worden gemaakt aan Blow Up Extreme. Blow Up Extreme spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Blow Up Extreme werkt conform de vigerende Europese en Nederlandse privacywetgeving (GDPR/AVG). Blow Up Extreme handelt daarnaast conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Blow Up Extreme heeft geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende en ontvangende apparatuur. Er bestaat een risico dat er gedurende deze uitwisseling een fout optreedt, daarom adviseren wij u indien u een bericht via deze website verstuurt, tevens dit bericht per post te zenden.

Blow Up Extreme streeft ernaar deze website zoveel als mogelijk vrij te houden van schadelijke elementen zoals bijvoorbeeld virussen etc. Blow Up Extreme aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die het bezoeken van deze website heeft op uw computerapparatuur- of programmatuur. Bij het verstrekken van uw (persoonlijke) gegevens, bijvoorbeeld middels het sturen van uw CV, gaan wij ervan uit dat u zich op de hoogte heeft gesteld van de door Blow Up Extreme gehanteerde privacyregels en algemene voorwaarden. Tevens dient u zoveel als mogelijk zorg te dragen voor een virusvrije verzending, waarbij schade aan het systeem van Blow Up Extreme vermeden wordt. Wanneer aantoonbaar enige schade aan het systeem van Blow Up Extreme ontstaat als gevolg van virussen door of via u verzonden, dan behoudt Blow Up Extreme zich het recht voor om de schade en gevolgschade volledig bij u in rekening te brengen.

Indien u gebruik maakt van de op de site van Blow Up Extreme vermelde link naar een externe site of organisatie, is Blow Up Extreme op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van die site of adres.

Gegevens Blow Up Extreme

Blow Up Extreme B.V.  heeft haar statutaire zetel te Breda staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Handelsregisternummer 82940460. Is gevestigd aan Hazepad 15-A10, 4825 AV te Breda.

 KVK Nummer:                 82940460
BTW Nummer:                  NL 86 266 35 07 B01
IBAN:                                    NL14BUNQ2060668395
BIC / SWIFT :                    BUNQNL2A
Telefoonnummer:           085-2500095
Website:                            www.blowupextreme.com
E-Mail:                                info@blowupextreme.com 

Vertaal / Tik en of Typefouten

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en typefouten, vergissingen of vertaalfouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Blow Up Extreme is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen.

Informatie en aansprakelijkheid

Blow Up Extreme besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website, desondanks is het mogelijk dat de Informatie typefouten bevat, onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Blow Up Extreme is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Informatie. Blow Up Extreme kan er niet voor instaan dat de Informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden Informatie. De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Blow Up Extreme is voorts niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen. 

Ook is Blow Up Extreme niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien schade is geleden als gevolg van opzet of grove schuld van Blow Up Extreme.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Blow Up Extreme is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van de Loterij in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Blow Up Extreme en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blow Up Extreme. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Blow Up Extreme. 

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan Blow Up Extreme via e-mail of anderszins, zal Blow Up Extreme gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Blow Up Extreme zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.
U vrijwaart hierbij Blow Up Extreme terzake van alle schade en kosten die Blow Up Extreme lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden indien het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of wordt deze Disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank West-Brabant-Zeeland, locatie Breda

Als eerste op de hoogte!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang de nieuwste edities, attracties en acties direct in je mailbox!