Disclaimer

Blow up Extreme Zwarte Verfrand

Disclaimer

De website van Blow Up Extreme geeft een overzicht van de diensten die Blow Up Extreme aanbiedt en de door Blow Up Extreme gehanteerde werkwijze.. Hieronder treft u de (juridische) informatie die aan het gebruik van de website danwel de diensten van Blow Up Extreme verbonden is.

Blow Up Extreme streeft ernaar om door middel van deze website  correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. Zodoende aanvaardt Blow Up Extreme geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

Algemene voorwaarden

Op elke vorm van onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U krijgt deze op verzoek per email toegezonden, doch deze zijn ook bij de besloten vennootschap, Blow Up Extreme en/of de Kamer van Koophandel opvraagbaar. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Breda onder nummer 82940460 en bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda onder depotnummer 25/2021

Websitereglement

Onderstaand reglement is van toepassing op het gebruik door de bezoeker van de website www.blowupExtreme.com. Het doel van deze website is om de gebruiker kennis te laten maken met Blow Up Extreme. Deze website stelt de bezoeker in staat om kennis te nemen van de activiteiten van Blow Up Extreme en van de organisatie zelf. De rechten met betrekking tot deze website, waaronder in ieder geval begrepen: beeldmateriaal, foto’s, plaatjes, broncode e.d., berusten uitsluitend bij Blow Up Extreme, voor zover die rechten niet aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website verboden, op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook, enig deel van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken. Het gebruik van de naam van Blow Up Extreme, het vermelden van Blow Up Extreme op enige site of het doorverwijzen (linken) van en naar www.blowupExtreme.com is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Blow Up Extreme, niet toegestaan.

Blow Up Extreme streeft ernaar deze website volcontinu toegankelijk te houden voor iedereen. Blow Up Extreme kan niet instaan voor een volledige en correcte werking op alle tijdstippen en in alle omstandigheden. Blow Up Extreme heeft geen invloed op de computersystemen en telecomverbindingen waarmee de website wordt bezocht, zodat Blow Up Extreme geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen in welke vorm of op welke wijze dan ook, van eventuele storingen. Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker of gebruiker.

De informatie op deze website heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van de website, zodat Blow Up Extreme geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook de aanbeveling om, in geval dat informatie op deze website aanleiding daartoe geeft, contact op te nemen met Blow Up Extreme.

Blow Up Extreme beschermt de privacy van haar gebruikers. De website van Blow Up Extreme kunt u volledig anoniem bezoeken. Er worden geen data bewust geregistreerd. Alleen als u via deze website contact zoekt met Blow Up Extreme zullen de door u vrijgegeven gegevens bekend worden gemaakt aan Blow Up Extreme. Blow Up Extreme spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Blow Up Extreme werkt conform de vigerende Europese en Nederlandse privacywetgeving (GDPR/AVG). Blow Up Extreme handelt daarnaast conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Blow Up Extreme heeft geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende en ontvangende apparatuur. Er bestaat een risico dat er gedurende deze uitwisseling een fout optreedt, daarom adviseren wij u indien u een bericht via deze website verstuurt, tevens dit bericht per post te zenden.

Blow Up Extreme streeft ernaar deze website zoveel als mogelijk vrij te houden van schadelijke elementen zoals bijvoorbeeld virussen etc. Blow Up Extreme aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die het bezoeken van deze website heeft op uw computerapparatuur- of programmatuur. Bij het verstrekken van uw (persoonlijke) gegevens, bijvoorbeeld middels het sturen van uw CV, gaan wij ervan uit dat u zich op de hoogte heeft gesteld van de door Blow Up Extreme gehanteerde privacyregels en algemene voorwaarden. Tevens dient u zoveel als mogelijk zorg te dragen voor een virusvrije verzending, waarbij schade aan het systeem van Blow Up Extreme vermeden wordt. Wanneer aantoonbaar enige schade aan het systeem van Blow Up Extreme ontstaat als gevolg van virussen door of via u verzonden, dan behoudt Blow Up Extreme zich het recht voor om de schade en gevolgschade volledig bij u in rekening te brengen.

Indien u gebruik maakt van de op de site van Blow Up Extreme vermelde link naar een externe site of organisatie, is Blow Up Extreme op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van die site of adres.

Gegevens Blow Up Extreme

Blow Up Extreme B.V.  heeft haar statutaire zetel te Breda staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Handelsregisternummer 82940460. Is gevestigd aan de Sluissingel 20, 4811 TA te Breda en hanteert als postadres Postbus 1133, 4801 BC te Breda.

 KVK Nummer:                 82940460
BTW Nummer:                  NL 86 266 35 07 B01
IBAN:                                    NL14BUNQ2060668395
BIC / SWIFT :                    BUNQNL2A
Telefoonnummer:           0900 – 66 33333 (€ 1,60 per gesprek)
Website:                            www.blowupextreme.com
E-Mail:                                info@blowupextreme.com 

Vertaal / Tik en of Typefouten

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en typefouten, vergissingen of vertaalfouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Blow Up Extreme is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen.