Tickets

» DISCLAIMER

Disclaimer
Deze website van Blow Up Indoor geeft een overzicht van de diensten en werkwijze van Blow Up Indoor Hieronder treft u verzameld aan de (juridische) informatie die aan het gebruik van deze website danwel de diensten van Blow Up Indoor verbonden is.

Blow Up Indoor streeft ernaar om door middel van deze website steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Blow Up Indoor geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.
Algemene voorwaarden
Op elke vorm van onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing en de algemene voorwaarde van NiDo B.V. U krijgt deze automatisch toegezonden, doch deze zijn ook bij NiDo B.V., Blow Up Indoor en/of de KvK opvraagbaar. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Breda onder nummer 62524305.
Websitereglement
Onderstaand reglement is van toepassing op het gebruik door de bezoeker van de website www.blowupindoor.com. Het doel van deze website is om de gebruiker kennis te laten maken met Blow Up Indoor (verder te noemen Blow Up Indoor). Deze website stelt de bezoeker in staat om kennis te nemen van de activiteiten van Blow Up Indoor en van de organisatie zelf. De rechten met betrekking tot deze website, waaronder begrepen beeldmateriaal, foto’s, plaatjes, broncode e.d., berusten uitsluitend bij Blow Up Indoor, voor zover die rechten niet aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website verboden, op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook, enig deel van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken. Het gebruik van de naam van Blow Up Indoor, het vermelden van Blow Up Indoor op enige site of het doorverwijzen (linken) van en naar www.blowupindoor.com is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Blow Up Indoor, niet toegestaan.

Blow Up Indoor streeft ernaar deze website volcontinu toegankelijk te houden voor iedereen. Blow Up Indoor kan niet instaan voor een volledige en correcte werking op alle tijdstippen en in alle omstandigheden. Blow Up Indoor heeft geen invloed op de computersystemen en telecomverbindingen waarmee de website wordt bezocht, zodat Blow Up Indoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen in welke vorm of op welke wijze dan ook, van eventuele storingen. Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker of gebruiker.

De informatie op deze website heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van de website, zodat Blow Up Indoor geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook de aanbeveling om, in geval dat informatie op deze website aanleiding daartoe geeft, contact op te nemen met Blow Up Indoor.

Blow Up Indoor beschermt de privacy van haar gebruikers. De website van Blow Up Indoor kunt u volledig anoniem bezoeken. Er worden geen data bewust geregistreerd. Alleen als u via deze website contact zoekt met Blow Up Indoor zullen de door u vrijgegeven gegevens bekend worden gemaakt aan Blow Up Indoor. Blow Up Indoor spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Blow Up Indoor werkt conform de vigerende Europese en Nederlandse privacywetgeving (GDPR/AVG). Blow Up Indoor handelt daarnaast conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Blow Up Indoor heeft geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende en ontvangende apparatuur. Er bestaat een risico dat er gedurende deze uitwisseling een fout optreedt, daarom adviseren wij u indien u een bericht via deze website verstuurt, tevens dit bericht per post na te zenden.

Blow Up Indoor streeft ernaar deze website zoveel als mogelijk vrij te houden van schadelijke elementen zoals bijvoorbeeld virussen etc. Blow Up Indoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die het bezoeken van deze website heeft op uw computerapparatuur- of programmatuur. Bij het verstrekken van uw (persoonlijke) gegevens, bijvoorbeeld middels het sturen van uw CV, gaan wij ervan uit dat u zich op de hoogte heeft gesteld van de door Blow Up Indoor gehanteerde privacy regels en algemene voorwaarden. Tevens dient u zoveel als mogelijk zorg te dragen voor een virusvrije verzending, waarbij schade aan het systeem van Blow Up Indoor vermeden wordt. Wanneer aantoonbaar enige schade aan het systeem van Blow Up Indoor ontstaat als gevolg van virussen door of via u verzonden, dan behoudt Blow Up Indoor zich het recht voor om de schade en gevolgschade volledig bij u in rekening te brengen.

Indien u gebruik maakt van de op de site van Blow Up Indoor vermelde link naar een externe site of organisatie, is Blow Up Indoor op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van die site of adres.
Gegevens Blow Up Indoor
Blow Up Indoor is een handelsnaam van NiDo B.V. NiDo B.V. heeft haar statutaire zetel te Breda en wordt in deze website mede aangehaald als Blow Up Indoor. NiDo B.V. / Blow Up Indoor staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Handelsregisternummer 62524305. Is gevestigd aan de Sluissingel 20, 4811 TA te Breda en hanteert als postadres Postbus 1133, 4801 BC te Breda
 
Het bankrekeningnummer bij de BUNQ bank is NL 45 BUNQ 2205 531 905 en het BTW nummer is NL854851823B01.
Vertaal / Tik en of Typefouten
Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en typefouten, vergissingen of vertaalfouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Blow Up Indoor is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen.

crossmenu